„PZP - drzwi otwarte dla MŚP” - Formularz zgłoszeniowy

1. Nazwa Przedsiębiorstwa *
2. NIP *
3. Województwo, na terenie którego firma ma siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym *
4. Powiat *
5. Gmina *
6. Miejscowość *
7. Ulica *
8. Numer budynku *
9. Numer lokalu *
10. Kod pocztowy *
11. Osoba reprezentująca przedsiębiorstwo *
12. Telefon osoby do kontaktu *
13. E-mail osoby do kontaktu *
14. Typ przedsiębiorstwa *
15. Wielkość przedsiębiorstwa *jeśli masz wątpliwości dotyczące wielkości przedsiębiorstwa skorzystaj z pomocy np. kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/
16. Branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo *
17. Czy firma ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych?*
TAK - jeśli Tak, należy udostępnić Organizatorowi sprawozdania finansowe z 2 ostatnich lat w celu weryfikacji danych wpływających na określenie wielkości przedsiębiorstwa
NIE

ZAKRES WSPARCIA

Z których form wsparcia chcesz skorzystać:
Szkolenie ogólne z PZP
Szkolenie praktyczne z PZP
Szkolenie z e-zamówień
Doradztwo
Wybierz województwo, na terenie którego chcesz wziąć udział w szkoleniu:
Jeśli masz sprecyzowane potrzeby szkoleniowe, podziel się nimi z nami – dołożymy wszelkich starań, by zostały uwzględnione w programie szkolenia
Jakim rodzajem zamówień publicznych jesteś szczególnie zainteresowana/y:

DANE UCZESTNIKA


(osoba zaangażowana lub planowana do zaangażowania w proces ubiegania się firmy o zamówienia publiczne w Polsce)

1. Imię i Nazwisko *
2. PESEL uczestnika *

3. Adres zamieszkania uczestnika

Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość *
Ulica *
Numer *
Kod *

4. E-mail uczestnika *
5. Telefon uczestnika *
6. Wykształcenie uczestnika *
7. Wiek *
8. Płeć*
Kobieta
Mężczyzna
9. Forma zatrudnienia*
Właściciel prowadzący działalność gospodarczą
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę
Wspólnik prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

10. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
11. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*
Tak
Nie

12. Osoba z niepełnosprawnościami*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
13. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*
Tak
Nie

14. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu*
Tak
Nie
15. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji

16. Skąd się dowiedziałam/em o projekcie *
Zgoda na przetwarzanie danych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu powyżej w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

*- wszystkie pola wymagane

Wyślij