Formularz zgłoszeniowy SUKCESJA

Zakończone 0%
1 Przedsiębiorstwo 2 Nestor 3 Sukcesor
1. Nazwa Przedsiębiorstwa *
2. NIP *
3. Dokładny adres siedziby *
4. Województwo, na terenie którego firma ma siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym *
5. Forma działalności *
6. Wielkość przedsiębiorstwa *jeśli masz wątpliwości dotyczące wielkości przedsiębiorstwa skorzystaj z pomocy np. kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/
7. Rodzaj firmy rodzinnej*Przez członków rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.
przedsiębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą prace co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
przedsiębiorstwo, w którym członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe
8. Czy firma planuje sukcesję w najbliższych latach *
9. Czy nestor i planowany sukcesor są członkami rodziny *
Wskaż stopień pokrewieństwa
Wstecz Następne