Formularz zgłoszeniowy SUKCESJA

Zakończone 0%
1 Przedsiębiorstwo 2 Nestor 3 Sukcesor
1. Nazwa Przedsiębiorstwa *
2. NIP *
3. Dokładny adres siedziby *
4. Województwo, na terenie którego firma ma siedzibę zgodnie z dokumentem rejestrowym *
5. Forma działalności *
6. Wielkość przedsiębiorstwa *jeśli masz wątpliwości dotyczące wielkości przedsiębiorstwa skorzystaj z pomocy np. kwalifikatora MŚP dostępnego na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/
7. Rodzaj firmy rodzinnej*Przez członków rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.
przedsiębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą prace co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
przedsiębiorstwo, w którym członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe
8. Czy firma planuje sukcesję w najbliższych latach *
9. Czy nestor i planowany sukcesor są członkami rodziny *
Wskaż stopień pokrewieństwa
Wstecz Następne
Zakończone 33%
1 Przedsiębiorstwo 2 Nestor 3 Sukcesor

UCZESTNIK - NESTOR


osoba lub osoby będące większościowymi właścicielami i zarządzającymi przedsiębiorstwem, przekazujący rolę większościowego właściciela i zarządzającego firmą rodzinną sukcesorowi

1. Imię i Nazwisko (Nestor 1) *
2. PESEL uczestnika (Nestor 1) *
3. Adres zamieszkania uczestnika (Nestor 1) *
4. E-mail uczestnika (Nestor 1) *
5. Telefon uczestnika (Nestor 1) *
6. Wykształcenie uczestnika (Nestor 1) *
7. Wiek (Nestor 1) *
8. Płeć (Nestor 1)*
Kobieta
Mężczyzna
9. Forma zatrudnienia (Nestor 1)*
Właściciel
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę
Wspólnik prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
10. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (Nestor 1)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
11. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (Nestor 1)*
Tak
Nie
12. Osoba z niepełnosprawnościami (Nestor 1)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
13. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (Nestor 1)*
Tak
Nie
14. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu (Nestor 1)*
Tak
Nie
15. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej - innej niż wymienione powyżej (Nestor 1)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
16. Oświadczam, że nie korzystam ze wsparcia w zakresie sukcesji w ramach innego projektu z działania 2.21 POWER (Nestor 1)*
Tak
Nie
17. Skąd się dowiedziałam/em o projekcie (Nestor 1) *
Czy dodać kolejnego Nestora?
1. Imię i Nazwisko (Nestor 2) *
2. PESEL uczestnika (Nestor 2) *
3. Adres zamieszkania uczestnika (Nestor 2) *
4. E-mail uczestnika (Nestor 2) *
5. Telefon uczestnika (Nestor 2) *
6. Wykształcenie uczestnika (Nestor 2) *
7. Wiek (Nestor 2) *
8. Płeć (Nestor 2)*
Kobieta
Mężczyzna
9. Forma zatrudnienia (Nestor 2)*
Właściciel
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę
Wspólnik prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
10. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (Nestor 2)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
11. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (Nestor 2)*
Tak
Nie
12. Osoba z niepełnosprawnościami (Nestor 2)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
13. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (Nestor 2)*
Tak
Nie
14. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu (Nestor 2)*
Tak
Nie
15. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej - innej niż wymienione powyżej (Nestor 2)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
16. Oświadczam, że nie korzystam ze wsparcia w zakresie sukcesji w ramach innego projektu z działania 2.21 POWER (Nestor 2)*
Tak
Nie
17. Skąd się dowiedziałam/em o projekcie (Nestor 2) *
Wstecz Następne
Zakończone 66%
1 Przedsiębiorstwo 2 Nestor 3 Sukcesor

UCZESTNIK - SUKCESOR


Następca lub następcy w wyniku sukcesji obejmujący role większościowego właściciela i zarządzający przedsiębiorstwem

1. Imię i Nazwisko (Sukcesor 1) *
2. PESEL uczestnika (Sukcesor 1) *
3. Adres zamieszkania uczestnika (Sukcesor 1) *
4. E-mail uczestnika (Sukcesor 1) *
5. Telefon uczestnika (Sukcesor 1) *
6. Wykształcenie uczestnika (Sukcesor 1) *
7. Wiek (Sukcesor 1) *
8. Płeć (Sukcesor 1)*
Kobieta
Mężczyzna
9. Forma zatrudnienia (Sukcesor 1)*
Właściciel
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę
Wspólnik prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
10. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (Sukcesor 1)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
11. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (Sukcesor 1)*
Tak
Nie
12. Osoba z niepełnosprawnościami (Sukcesor 1)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
13. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (Sukcesor 1)*
Tak
Nie
14. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu (Sukcesor 1)*
Tak
Nie
15. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej - innej niż wymienione powyżej (Sukcesor 1)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
16. Oświadczam, że nie korzystam ze wsparcia w zakresie sukcesji w ramach innego projektu z działania 2.21 POWER (Sukcesor 1)*
Tak
Nie
17. Skąd się dowiedziałam/em o projekcie (Sukcesor 1) *
Czy dodać kolejnego Sukcesora?
1. Imię i Nazwisko (Sukcesor 2) *
2. PESEL uczestnika (Sukcesor 2) *
3. Adres zamieszkania uczestnika (Sukcesor 2) *
4. E-mail uczestnika (Sukcesor 2) *
5. Telefon uczestnika (Sukcesor 2) *
6. Wykształcenie uczestnika (Sukcesor 2) *
7. Wiek (Sukcesor 2) *
8. Płeć (Sukcesor 2)*
Kobieta
Mężczyzna
9. Forma zatrudnienia (Sukcesor 2)*
Właściciel
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę
Wspólnik prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
10. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia (Sukcesor 2)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
11. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań (Sukcesor 2)*
Tak
Nie
12. Osoba z niepełnosprawnościami (Sukcesor 2)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
13. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (Sukcesor 2)*
Tak
Nie
14. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu (Sukcesor 2)*
Tak
Nie
15. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej - innej niż wymienione powyżej (Sukcesor 2)*
Tak
Nie
Odmowa podania informacji
16. Oświadczam, że nie korzystam ze wsparcia w zakresie sukcesji w ramach innego projektu z działania 2.21 POWER (Sukcesor 2)*
Tak
Nie
17. Skąd się dowiedziałam/em o projekcie (Sukcesor 2) *
Zgoda na przetwarzanie danych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu powyżej w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

*- wszystkie pola wymagane

Wstecz Następne