DOSTĘPNOŚĆ

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI

„Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności” 

 

Test jest obligatoryjnym elementem ewaluacji w projekcie. Zaznacz odpowiedzi, na które naprawdę znasz odpowiedzi.
Gdy tak nie jest zaznacz ”nie znam odpowiedzi na to pytanie”

Tytuł projektu *
PRE / POST test: *
Imię i nazwisko *
Firma *

TEST WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1. Osoby ze szczególnymi potrzebami to: *
a) tylko osoby poruszające się na wózku
b) tylko osoby z ograniczeniami percepcji
c) osoby, które sobie nie radzą w danej sytuacji
d) wszystkie osoby z ograniczeniami percepcji i mobilności, w tym m.in seniorzy, osoby nieznające języka danego kraju, osoby czasowo kontuzjowane, matki z wózkami, osoby niskiego wzrostu.
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
2. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia:*
a) osoby z niepełnosprawnościami to wyłącznie osoby, które urodziły się z ograniczeniami
b) osoby niepełnosprawne nie mają konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do korzystania z dóbr publicznych w takim stopniu jak osoby pełnosprawne
c) niepełnosprawności można dożyć
d) osoby niepełnosprawne nie są aktywne zawodowo
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
3. Projektowanie uniwersalne zakłada taki sposób projektowania produktów i usług, aby były*
a) innowacyjne
b) użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania
c) zaprojektowane estetycznie
d) zoptymalizowane pod względem kosztów
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
4. Deklaracja dostępności (dokument o dostępności strony www lub aplikacji mobilnej) w chwili obecnej jest obowiązkowa dla:*
a) małych i średnich przedsiębiorstw
b) jednoosobowych działalności gospodarczych
c) podmiotów publicznych
d) firm projektujących witryny internetowe
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
5. Standard WCAG *
a) standard tworzenia dostępnych przestrzeni publicznych
b) standard tworzenia strony internetowych, dedykowane osobom niedowidzącym
c) zbiór dokumentów zawierający zalecenia dotyczące tworzenia stron internetowych, tak aby były jak najbardziej dostępne dla wszystkich
d) zasady tworzenia dokumentów dla osób z niepełnosprawnościami
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
6. Jakie obszary wspiera program rządowy Dostępność Plus? *
a) dostępność cyfrowa stron internetowych
b) dostępność architektoniczna przestrzeni publicznych
c) architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność przedsiębiorstw, koordynacja poprawy dostępności
d) cyfryzacja urzędów
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
7. Wskaż kolejne etapy procesu Design Thinking we właściwej kolejności: *
a) definiowanie problemu, empatyzacja, ideacja, prototypowanie, testowanie
b) definiowanie problemu, prototypowanie, empatyzacja, ideacja, testowanie
c) empatyzacja, definiowanie problemu, ideacja, prototypowanie, testowanie
d) definiowanie problemu, ideacja, empatyzacja, prototypowanie, testowanie
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
8. Wskaż cechy dobrej strategii firmy:*
a) prostota, wewnętrzna spójność, zewnętrzna spójność
b) innowacyjność
c) dostępność
d) skupienie na użytkowniku
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
9. W modelu biznesowym wg. Osterwaldera propozycja wartości to: *
a) oferta firmy wraz z cennikiem
b) sposób w jaki firma odpowiada na potrzeby i problemy klientów i korzyści, jakie im oferuje
c) wartości i zasady, jakimi firma się kieruje
d) różne propozycje cenowe danego produktu, oferowane różnym grupom klientów
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
10. Osoby z niepełnosprawnościami: *
a) stanowią tak nieliczny proces populacji, że nie warto inwestować w rozwiązania dla nich
b) są największą mniejszością we współczesnym społeczeństwie
c) nie maja konstytucyjnie zagwarantowanych praw na równi z osobami pełnosprawnymi
d) to określenie stosowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych ruchowo.
e) nie znam odpowiedzi na to pytanie
Suma punktów TEST WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
0.00
DOSTĘPNOŚĆ
0.00
Tytuł szkolenia:
Zgoda na przetwarzanie danych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego z siedzibą przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, adres e-mail: oditk@oditk.pl, danych osobowych zawartych w formularzu powyżej w celu i zakresie niezbędnym do udziału w ww. projekcie. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli Informacyjnej i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń ani uwag do jej treści.

Wyślij